Груб строеж

Начало /Груб строеж

Какво предлагаме?

Имаме  опит в изграждането на груб строеж на къщи и жилищни сгради.  Разполагаме със собствена материална база, включваща лека механизация, инвентарни кофражи, скелета, транспортни средства, както и необходимият инженерно-технически персонал и специализирани бригади, за да осигурим изпълненнието на поетите обекти в срок. Поверявайки ни изпълнението на грубия строеж на Вашата сграда,  можете да бъдете сигурни, че ще Ви предоставим услуги  с оптимално качество. 

Инвестиционен проект бриз снимка

Какво е "груб строеж"?

Под „груб строеж” се разбира построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. В зависимост от предназначението си конструкциите се делят на архитектурни и инженерни. Архитектурните конструкции са жилищните или общестените сгради, а инженерните конструкции са пътищата, язовирите, мостовете и други съоръжения със специално предназначение.

Грубия строеж на една сграда може да се раздели на различни етапи или на отделни елементи, които са части от сградата. Елементи на сградата са нулевият цикъл (най-общо казано построяването до котата на терена), носещата конструкция и покрив. Много често към грубия строеж се причисляват и елементи от архитектурния проект на дадена сграда като стенното ограждане (особено в случаите когато се изпълняват зидарии), хидроизолации, покриви, топлоизолации (като част от детайла на покрива).

Кои са етапите на "грубия строеж"?

Грубия строеж може да  се раздели на   следните етапи : изкоп, стоманобетонна  конструкция ( основи, стени, плочи)  , покрив , тухлени зидарий и хидроизолации в основи. 

Какво включва грубият строеж :

Грубият строеж включва и всички мероприятия свързани с организирането на строежа:

Каква е цената за извършване на груб строеж?

Цената за груб строеж се калкулира индивидуално. Някои от факторите, които оказват влияние са:

Един от определящите фактори за цената е вида на земната маса (земни маси ;скални маси; мергели), наличие на подпочвени води и т.н.  Друг определящ фактор е достъпността на обекта както и близостта му до лицензирани сметища. 

Влияние върху цената естествено оказва  площта на бъдещата сграда и възможността за оптимално използване на строителна механизация.  

Друг важен фактор е вида на стоманобетонната конструкцията.  Основно стоманобетонните конструкции  се делят на два вида -  безгредови  и гредови конструкции.  Вида на основата на сградата също основно се дели на два вида: ивични основи и фундаментна плоча. По - трудна за изпълнение е ивичната, която се използва предимно при строителство на къщи. Цяла фундаментна плоча е по - скъпа и се използва за големи сгради. 

Търсите строителна компания за изграждане на груб строеж?